VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 I.   Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú:

 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu Predávajúceho.
 • proces nákupu produktov a služieb Spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu Predávajúceho. Nákup produktu prebieha na základe Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Proces uzatvárania Kúpnej zmluvy je podrobne popísaný v čl. III. VOP. VOP rieši aj niektoré ďalšie otázky týkajúce sa nákupu digitálneho obsahu, alebo využívania internetových stránok www.monikajakubcova.sk 
 • podmienky predaja a nákupu produktov a služieb  prostredníctvom on-line obchodu Predávajúceho.

Prevádzkovateľom on-line obchodu umiestneného na adrese www.monikajakubcova.sk  je:

spoločnosť  ARCline  s.r.o.,so sídlom:  Rastická 10, 900 44 Tomášov,  IČO: 47491175,

DIČ: 2024000077, zapísanou v Obchodnom registri OS BA I, odd. Sro, vložka č.: 95423/B (ďalej len predávajúci)

VOP obsahujú informácie, ktoré potrebujete mať k dispozícií ešte pred získaním produktu/služby. Prosím, prečítajte si VOP veľmi pozorne a v prípade, že k ním budete mať otázky alebo pripomienky, kontaktujte ma ešte pred objednaním služby (teda pred kliknutím na tlačidlo “záväzne objednať”). Kontakt nájdete v čl. II. VOP.

 

II. Dôležité pojmy (definície)

 

 

 1. PREDÁVAJÚCI

Predávajúci je:  ARCline  s.r.o.,so sídlom:  Rastická 10, 900 44 Tomášov,  IČO: 47491175,

kontaktný e-mail: jakubcova.monika@gmail.com , mobil: 0917718 103

 1. KUPUJÚCI

Kupujúci je ten, kto prostredníctvom webového rozhrania www.monikajakubcova.sk , uzavrie

so mnou ako Predávajúcim, Kúpnu zmluvu, a tým si kúpi vybranú službu. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, fyzická aj právnická osoba.

 1. SPOTREBITEĽ

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci výkonu svojho povolania. Ak spotrebiteľ uvedie do objednávky IČO, Kupujúcim je automaticky podnikateľ.

 1. SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

Je Kúpna zmluva, v ktorej ako kupujúci vystupuje spotrebiteľ. Táto zmluva je chránená príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonmi o ochrane spotrebiteľa, najmä zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Ak kupujúcim je iný subjekt ako spotrebiteľ, náležitosti VOP vzťahujúce sa k spotrebiteľovi, sa nevyužijú.

 1. KÚPNA ZMLUVA UZATVORENÁ NA DIAĽKU

Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom webového rozhrania (na základe objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.monikajakubcova.sk, vyplnením potrebných údajov Kupujúcim), alebo prostredníctvom e-mailovej komunikácie, telefonicky, alebo využitím podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb, účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.

 1. TOVAR

produkt a služby ponúkané prostredníctvom on-line obchodu na stránke www.monikajakubcova.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára..

 1. OBJEDNÁVKA

úkon Spotrebiteľa v súvislosti s on-line obchodom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v on-line obchode (online produkty : e-booky, online kurzy, služby architekta )

 1. PRÁVNE PREDPISY

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom..

 

III.  Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci objednáva Tovar /službu,produkt /prostredníctvom webového rozhrania www.monikajakubcova.sk , tzn. prostredníctvom objednávkového systému, odoslaním vyplneného objednávkového formulára. 
 2. Popis Tovaru

Na webových stránkach www.monikajakubcova.sk je uvedený podrobný popis ponúkanej služby/produktu, vrátane uvedenia toho, čo obsahuje, komu je určený, čo Kupujúcemu môže priniesť a v akom formáte je poskytovaný. Všetky prezentácie, texty a obrázky na webových stránkach www.monikajakubcova.sk majú len informatívny charakter.

 1. Objednávka Tovaru

Na objednanie služby prostredníctvom webových stránok www.monikajakubcova.sk slúži objednávkový formulár na podstránke každej služby, kde Kupujúci vypĺňa Meno a Priezvisko, adresu, e-mail, a v prípade podnikateľov, aj IČO a DIČ, prípadne IČ DPH a následne zvolí spôsob platby.

Spotrebiteľ zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného Tovaru a teda objednávka sa stáva pre Spotrebiteľa záväznou. Potvrdením objednávky zo strany Spotrebiteľa vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Spotrebiteľom  a Predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

Po stlačení tlačidla „Odoslať" bude na zadanú e-mailovú adresu Spotrebiteľa zaslané potvrdenie objednávky a zálohová faktúra.

Odoslaním objednávky Spotrebiteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, súhlasí s nimi a zároveň udeľuje súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov. Odoslaním Objednávky Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s: vlastnosťami Tovaru, celkovou Cenou, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť. 

Po vytvorení Objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme on-line obchodu.

Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky Spotrebiteľovi sa Zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko pri dodržaní podmienok stanovených v týchto VOP. Momentom potvrdenia objednávky vznikajú obom zmluvným stranám vzájomné práva a povinnosti, t.j. Spotrebiteľ sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Spotrebiteľovi objednaný Tovar.

Predávajúci vystaví Spotrebiteľovi daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že Tovar je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Rovnako tak Spotrebiteľ berie na vedomie, že použitie informácií získaných z Tovaru a úspechy, resp. neúspechy z toho plynúce, sú výhradne v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. Ak Spotrebiteľ v ePublikáciách nájde informácie o produktoch alebo službách tretích osôb, tieto majú výhradne odporúčací charakter a sú vyjadrením názoru autora k príslušnej problematike/téme.

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto VOP.

IV. Platobné a dodacie podmienky

 1. Cena Tovaru 
  Na webových stránkach www.monikajakubcova.sk  je vždy uvedená aktuálne platná cena Tovaru. Cena je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH). Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k charakteru Tovaru, nevznikajú žiadne ďalšie náklady spojené s jej doručením. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je konečná cena.
 2. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webových stránkach www.monikajakubcova.sk v okamžiku odoslania objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na webových stránkach www.monikajakubcova.sk (predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný dodať službu za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak už došlo k automatickému potvrdeniu Objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 3. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci povinný dodať službu Kupujúcemu až po úplnom zaplatení dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 4. Spôsob platby
  Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v on-line obchode sú konečnou cenou. Predávajúci nie je platcom DPH, cena je tak konečná. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 • bankovým prevodom na účet Predávajúceho /platba trvá 1-2dni/

- pokyny k platbe vo forme zálohovej faktúry pošle Predávajúci Kupujúcemu v maily potvrdzujúcom prijatie objednávky

- pri platbe Kupujúci uvádza príslušný variabilný symbol, čo pomôže rýchlemu spárovaniu 

 • Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozorňuje Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt (banka), u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v zálohovej faktúre.
 • Kúpna cena sa hradí v mene EUR..

Prípadne ďalšie spôsoby platby Kúpnej ceny budú uvedené na webových stránkach www.monikajakubcova.sk alebo dohodnuté priamo medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

Dátum splatnosti je uvedený v zálohovej faktúre, v pokynoch k platbe. Po prijatí platby Predávajúci vystaví doklad o prijatí Kúpnej ceny, ktorý Kupujúci obdrží do 3 dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na účet Predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi bezodkladne po uhradení Ceny v zmysle zálohovej faktúry.

Kupujúci má nárok na dodanie všetkých zakúpených služieb. Nárok na prezentované darčeky nie je vynútiteľný.

Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na e-mailovú adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

Pri on-line ,alebo osobných konzultáciách je termín dodania služby definovaný po zaplatení kúpnej ceny  a dohodnú sa na ňom vzájomne obe strany.

 

V.  Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Keďže poskytnutie služby je podmienené výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil odkliknutím políčka pri objednávke, že bol riadne poučený a oboznámil sa s týmito obchodnými podmienkami, Predávajúci podľa zákona neumožňuje odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak platba Kupujúceho nebude pripísaná na účet Predávajúceho do 3 dní po termíne splatnosti. 
 3. Predávajúci upovedomuje Spotrebiteľa, že v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie je možné odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je okrem iného: poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VI.  Oprávnenie na použitie diela

Predávajúci vyhlasuje, že je autorom predávaného Tovaru. Týmto autor neposkytuje Spotrebiteľovi súhlas na použitie diela (Tovaru) formou verejného rozširovania originálu diela, alebo jeho rozmnoženiny poskytovaním tretím stranám, voľným šírením, alebo ďalším predajom. Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.monikajakubcova.sk

sú autorskými dielami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

VII.  Záruka, vadné plnenie, reklamačný poriadok

 1. Práva vznikajúce pri chybnom plnení a práva zo záruky sa riadia platnými právnymi predpismi, predovšetkým Občianskym zákonníkom.
 2. Predávajúci zodpovedá za doručenie služby. 
 3. V prípade nečakaných udalostí spôsobených 3. stranou Predávajúci zabezpečí po vzájomnej dohode náhradné plnenie. 
 4. Reklamáciu Kupujúci uplatňuje bez zbytočného odkladu hneď po zistení vád. Reklamáciu môže poslať e-mailom na adresu monika@gmail.com , alebo písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v čl. I. VOP. K reklamácii Kupujúci priloží faktúru, alebo iný doklad o kúpe, popis reklamovanej závady a návrh riešenia reklamácie. Predávajúci vybaví reklamáciu  najneskôr do 30 dní od jej doručenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. O vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho písomne e-mailom, na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci zadal v Objednávke.

VIII. Vybavovanie sťažností, riešenie spotrebiteľských sporov

 1. V prípade sťažnosti k uzatvorenej Kúpnej zmluve, jej plneniu alebo inej sťažnosti, kontaktuje Kupujúci Predávajúceho písomne na adresu uvedenú v čl.I. VOP alebo e-mailom na monika@gmail.com
 2. Riešenie spotrebiteľských sporov sa riadi príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa.

IX.  Záverečné ustanovenia

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z VOP.
 2. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete tu.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci môže tieto VOP meniť, avšak pre Kupujúceho platia vždy VOP, s ktorými sa oboznámi a ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na aktualizáciu všetkých dotknutých webových stránok bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľov.

Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Tieto VOP sú účinné od 1.9.2021.